هیات ریسه

پرهام رضایی

رئیس

ریاست اتاق بازرگانی البرز

یداله مالمیر

نائب رئیس اول

نائب رئیس اول دوره سوم اتاق بازرگانی البرز

امیر فرشچی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس دوم دوره سوم اتاق بازرگانی البرز

نبی الله نوری نسب

خزانه دار

عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی البرز

شادی حاضری

منشی

عضو هیات رئیسه و منشی اتاق بازرگانی البرز

فهرست