• عزیزاله شهبازی – استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز
  • پرهام رضایی- رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز
  • احمد غلامی – مشاور شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز
فهرست