با تاسیس دبیرخانه شوراي گفت‌وگو در سطح ملی، دبیرخانه شوراهاي گفت‌وگوي استان البرز نيز از سال ۱۳۹۱در اتاق  بازرگانی البرز و زیر نظر رئیس اتاق بعنوان دبیر شورای استان شروع به کار نمودند تا وظایف شورای گفت و گو را در سطوح استانی پیگیری نمایند.

دبیرخانه شورای گفت و گوی استان البرز مستقر در اتاق بازرگانی البرز، همواره آماده دریافت نظرات و خواسته های تشکل های اقتصادی و نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی استان می باشد تا با بررسی کارشناسی موضوعات در نشست های فرعی و تخصصی و سپس طرح مسائل در جلسات اصلی شورای گفت و گو، به بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سطح ملی و سطوح استانی کمک نماید.

فهرست