وظایف دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگرفته از دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورا

ماده۷:اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضایی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهار نظر نمایند .

ماده۸:با رعایت ماده (۵) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد . موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفتگو قرار می گیرد .

ماده۱۰:چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می نماید.

ماده۱۱:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.

ماده۱۳:دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن البرز تشکیل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

الف – استقرار سامانه های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.
ب – بهر ه گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.
ج – طراحي فرايند هاي مطالعاتي و اجرايي به منظور حصول اطمينان از اثربخشي و کارائی سامانه هاي مستقر در دبيرخانه.
د- استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهائی سازی پیشنهادات.
ه- تنظیم دستور جلسه و ارسال آن براي اعضاء ، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه.
و- تنظيم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن براي اعضا، حداكثر تا يك هفته پس از برگزاري جلسات.
ز- تنظيم و تدوين طرح ها، پيشنهادها، راهکارها و تهيه فهرست اولويت موضوعی و زماني آنها جهت ارائه به شورا.
ح- ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذيربط.
ط- پيگيري نتایج تصمیمات شورا.
ی- تنظيم گزارش هاي دوره اي وموردي ازعملكرد شورا و ارائة آنها به شورا .

فهرست