اطلاعات مربوط به سازمان ایمنی موادغذایی و حمایت مصرف کنندگان اوکراین

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران اطلاعات مربوط به سازمان ایمنی موادغذایی و حمایت مصرف کنندگان اوکراین را اطلاع رسانی کرده است

 

 

 

 

فهرست