ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم  به شرح زیر اعلام شد .

بر مبنای اختیارات حاصل از تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ( که در این بخشنامه از آن با عنوان گواهی مالیاتی نام برده می شود ) ، بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و ساماندهی ارتباط ادارات امورمالیاتی با اتاق های بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ( که در این بخشنامه از آنها با عنوان اتاق بازرگانی نام برده می شود ) اتاق های تعاون و اتاق های اصناف ، ترتیبات اجرایی زیر برای صدور گواهی مالیاتی مقرر می گردد:

 • فرآیند صدور گواهی مالیاتی برای متقاضیان صدور یا تمدید کارت بازرگانی از تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار از اتاق های اصناف نیز فرآیند مذکور از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸ در سراسر کشور صرفا از طریق سامانه الکترونیکی مربوط، انجام می گیرد . لذا نظر به آنکه تمامی مراحل کار اعم از دریافت درخواست / استعلام، تهیه گزارش مالیاتی مربوط؛ تهیه و ارسال پاسخ به مرجع ذیربط ، به صورت الکترونیکی انجام می شود ، چنانچه این مراجع جهت انجام استعلام اقدام ننمایند ، مشمول مسئولیت  تضامنی موضوع صدر ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند شد .
 • صدور گواهی مالیاتی منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است . بدهی مالیاتی قطعی قابل وصول برای صدور گواهی ، عبارت است از مالیاتی که تا تاریخ صدور پاسخ استعلام توسط واحد مالیاتی ، حسب مورد در اجرای تبصره ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹، تبصره ۲ ماده ۲۱۰ ، ماده ۱۰۰ یا مواد ۲۳۸، ۲۳۹،۲۴۷ و ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم به قطعیت رسیده باشد . این بدهی ها موارد زیر را در بر می گیرد:

۲-۱ در مورد اشخاص حقوقی ، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد شخص حقوقی مالیات های تکلیفی و حقوقی ، مالیات حق تمبر و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین مالیات های مستقیم .

۲-۲ در مورد صاحبان مشاغل، تمامی پرونده های مالیاتی مودی در مبنع مالیات بر درآمد مشاغل(موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم ) باید مورد بررسی قرار گیرد . برای این اشخاص نیز مقصود از بدهی های مالیاتی قطعی شده، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی شده مربوط به پرونده های مالیاتی مذکور شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد ، مالیات های تکلیفی ، حقوق، و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم است .

تبصره (۱) : بدهی های مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی به نشانی آن ، درخواست صدور یا تجدید کارت بازرگانی / پروانه کسب یا کار نموده است ( به جز در صورت وجود مسئولیت  بر اساس مقررات ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم ) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نخواهد بود .

تبصره (۲)  :  آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی و تشخیص باشد یا در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر مطرح بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود .

تبصره (۳) : در مواردی که مودی از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیون عدالت اداری شکایت نماید، چنانچه رای مورد شکایت ، از طرف این مرجع ، نقض شده باشد ، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم ( هیات هم عرض ) قطعی شده تلقی نشده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود .

 • دریافت استعلام های مربوط به تمامی اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل) و حقوقی در سامانه صدور گواهی ، منوط به اقدام آنان جهت تشکیل پرونده و طی مراحل ثبت نام تا مرحله ۴۴ می باشد .
 • در مورد اشخاص حقیقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی ، دریافت استعلام الکترونیکی ، منوط به تشکیل پرونده مالیاتی با عنوان بازرگان است . اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی که پیش از این با عناوینی غیر از بازرگان ، ثبت نام نموده اند ، نیز می بایست با رعایت ترتیبات زیر ، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکمیل نمایند:

۴-۱  چنانچه متقاضی با نشانی یکی از محل های کسبی فعلی خود که برای آن دارای پرونده مالیاتی است ، درخواست کارت بازرگانی نماید ، در صورتی که عنوان شغلی وی پس از این صرفا بازرگان باشد ، می بایست ثبت نام فعلی خود را به بازرگان تغییر دهد . چنانچه مودی با حفظ فعالیت شغلی فعلی خود ، قصد فعالیت با عنوان بازرگان را نیز دارد، می بایست عنوان بازرگان را نیز به ثبت نام فعلی خود اضافه نماید . در هر حالت، برای ایجاد امکان استعلام اتاق بازرگانی، ثبت نام با عنوان بازرگان می بایست تا مرحله ۴۴ تکمیل شده باشد .

۴-۲ در مشارکت های مدنی چنانچه یکی از شرکا درخواست دریافت کارت بازرگانی به نشانی همان محل مشارکت را داشته باشد ، می بایست در همان نشانی ، نسبت به تشکیل پرونده و ثبت نام انفرادی جدید به عنوان بازرگان اقدام و این ثبت نام جدید را تا مرحله ۴۴ تکمیل نماید .

 • برای آن دسته از مودیان که ثبت نام آنها در مرحله ۴۴ قرار دارد، در هنگام رسیدگی به استعلام های انجام شده ، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی ، طبق مقررات مربوط نسبت به صحت سنجی اطلاعات ثبت نام مودی اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید . چنانچه مودی برای یک محل دارای بیش از یک مجوز فعالیت باشد ، برای رسیدن به مرحله ۴۵ ثبت نام ، می بایست تمامی مجوزهای کسب وکار خود را در مرحله ثبت نام مشخص نموده باشد .
 • در موارد ذیل ، اداره امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ وصول استعلام ، مراتب عدم امکان صدور گواهی را در چارچوب فرم مربوط و با ذکر مصادیق زیر حسب مورد به مرجع استعلام کننده اعلام نماید :

۶-۱  مودی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده موضوع بند دو (۲) این بخشنامه بوده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن و یا حسب مورد، مطابق بند هشت (۸)  این بخشنامه اقدام ننموده باشد .

۶-۲ برای مودیان موضوع بند پنج (۵ ) این بخشنامه ، بر اساس اعلام اداره امور مالیاتی ذیربط ، صحت اطلاعات در سامانه ثبت نام قابل تایید نبوده و در نتیجه ثبت نام مودی تا مرحله ۴۵ تکمیل نشده باشد .

۶-۳ عدم صحت اطلاعات هویتی یا نشانی ارسالی از سوی مودی برای اداره امور مالیاتی ذیربط محرز گردد .

 • از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ، مهلت پاسخگویی به درخواست / استعلامها حداکثر ۱۰ روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوط می باشد . این مهلت در صورت درخواست مودی یا واحد مالیاتی و تایید رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط، حداکثر تا ۱۵ روز قابل افزایش است و اهمال ماموریان مالیاتی در پاسخگویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف محسوب شده و توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت .
 • چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد ، لیکن مودی ظرف مهلت مقرر نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت نموه و پرونده در شواری عالی مالیاتی در درست رسیدگی باشد، اداره امور مالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قوبل مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد ( با رعایت مقررات ماده ۲۵۹ قانون مالیات های مستقیم ) گواهی مالیاتی را به صورت الکترونیکی صادر نماید .
 • حق تمبر صدور یا تجدید یا تمدید پروانه کسب یا کار با کارت بازرگانی ، به صورت الکترونیکی پرداخت می شود . لذا نیازی به حضور در اداره امور مالیاتی برای پرداخت حق تمبر می باشد .
 • در صورت استعلام مراجع ذیصلاح در خصوص ابطال پروانه کسب یا کار و کارت بازرگانی نیز ، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید .
 • اعتبار گواهی الکترونیکی صادره در اجرای ترتیبات این بخشنامه ، به مدت سه ماه از تاریخ صدور آن می باشد .
 • ترتیبات مقرر در این بخشنامه برای پاسخ به استعلام تمامی مراجه صدور/ تمدید / تجدید پروانه کسب یا کار در اجرای معاهده۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، لازم الاجرا است . لیکن ، الزام مربوط به بهره گیری از سامانه الکترونیکی برای ارسال استعلام، دریافت پاسخ ، در حال حاضر برای مراجع مصرح در بند (۱) الزامی می باشد . این الزام در مورد سایر مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی و دیگر مراجع قانونی صادر کننده پروانه و مجوز کسب یا کار ، به تدریج و حسب گسترش دامنه استقرار سامانه الکترونیکی اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست