دولت با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به تورم و گرانی ها دامن زد/ نوسانات شدید ارز سد راه تولید پارافین است

نائب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز با بیان اینکه نوسانات شدید ارز سد راه تولید پارافین است، گفت: دولت بطور غیر مستقیم و با افزایش نرخ خوراک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ‌ﻫﺎ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در این بخش داﻣﻦ زده اﺳﺖ.

به ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن وﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز، ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻮﻫﻨﻮرد در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶ روی تولید کنندگان ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﮔﻔﺖ : ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد رﯾﺸﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ارزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز  و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی دارد، ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎت  ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺻﺪور دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎی ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود: ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ قیمت ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ پارافین اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

نائب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: در ﺳﺎل ۹۹ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بود، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ارز ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﯿﻢ، اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۱۰۰ تا ۱۲۰ درﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮراک ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎدر و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

مدیر عامل شرکت تولیدی بازرگانی جم پیام شهر در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه محصولاتی مانند پارافین ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: به ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻧﺮخ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺻﺎدرات و ارز آوری ﺑﻮده اﯾﻢ، اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ، اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.

وی افزود: ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ، بطور غیر مستقیم و با افزایش ﻧﺮخ ﺧﻮراک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ‌ﻫﺎ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ها داﻣﻦ زده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری را در ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ برای کشور به همراه داشت.

کوهنورد در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی با اشاره به ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻧﺮخ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ شده است.

نائب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق البرز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺳﺎزی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد: ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﻏﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﺎدر و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی روﻏﻦ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺳﺎل ۹۹ ﺑﻮد.

وی در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ: در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﺎدراﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﺴﺮی آن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ را ﺑﺘﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد.

کوهنورد در اداﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ورود آﻧﻬﺎ در ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی روﻏﻦ ﺳﺎزی از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮوج اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺎر از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ.

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ واﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﺴﺮی ﻧﺮخ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮراک و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ  ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد.

مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی جم پیام شهر گفت: ﺣﺬف اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮلات ﺧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ  داﺷﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست